تلفن تماس : 021-00000000
قالب برانوش

قالب برانوش

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

تحليل و طراحي سيستم مكانيزه بارنامه‌هاي داخلي راه‌آهن 

تاریخ انتشار : 2021/05/31

تحليل و طراحي سيستم مكانيزه بارنامه‌هاي داخلي راه‌آهن

اين پروژه شناخت، مستند سازي و ارائه راهكارهايي براي بهينه‌سازي گردش بارنامه‌هاي داخلي راه‌آهن و حسابرسي متمركز در مركز در بر داشت كه نتيجه كار به صورت گزارشي شامل نمودارهاي UML از گردش كاري موجود و پيشنهادي به اداره كل آمار و فن‌آوري اطلاعات راه‌آهن ارائه و توسط كارشناسان اين اداره در پياده‌سازي سيستم استفاده شد.